Usnesení ZO

Zápis č.1 z 19.11. 2014

ZÁPIS č.1

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdec

konaného od 17:00 hodin dne 19. listopadu 2014

 

 

 

Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin Vaněček, Miroslav Sládek, Michal Šimeček

 

 

Zahájení:

Starosta obce (předsedající) přivítal všechny přítomné a konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné a jmenoval zapisovatele zápisu – Michala Šimečka, ověřovatele zápisu Marcelu Vaňatovou a Miroslava Sládka.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.

Starosta seznámil s programem jednání:

 1. Schválení ustavujícího zasedání z 3. listopadu 2014

 2. Rozvoj obce – místní program na obnovu venkova

 3. Zabezpečovací systém pro Obecní úřad

 4. Nová kancelář starosty

 5. Organizační záležitosti

 6. Diskuze

 7. Určení termínu dalšího zasedání zastupitelstva obce

Závěr


 

Program byl doplněn o body:

 1. Odstranění překážejících větví z obecních komunikací

 2. Příspěvek na pořádání dětské mikulášské zábavy

 3. Schvalováním rozpočtových změn


 

 

Program 1. zasedání zastupitelstva ze dne 19.11.2014 byl schválen

Výsledek Hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno


 


 


 

 1. Schválení ustavujícího zasedání z 3. listopadu 2014

 

Předsedající (František Svátek) navrhl schválení zápisu z ustavujícího zasedání z 3. listopadu 2014.

 

Usnesení č. 1/2014

Program ustavujícího zasedání zastupitelstva byl schválen

Výsledek Hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 1/2014 bylo schváleno.

 

 1. Rozvoj obce – místní program na obnovu venkova

 

Předsedající seznámil zastupitelstvo obce s dokumentem týkající se Programu obnovy venkova 2014 – 2019 a představil prioritní projekty na rok 2015, které by byly předloženy pro získání dotace.

 

Usnesení č. 2/2014

Zastupitelstvo schválilo dokument v plném rozsahu a pověřuje starostu a Michala Šimečka podat do konce roku 2014 2 žádosti na Krajský úřad Jihočeského kraje.

Výsledek Hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 2/2014 bylo schváleno.

 

 1. Zabezpečovací systém pro Obecní úřad

 

Předsedající seznámil zastupitelstvo obce s krádeží na obecním úřadě, které bylo vyšetřováno Policií ČR. Na základě této skutečnosti navrhuje předsedající nainstalovat
do prostoru obecního úřadu a hasičské zbrojnice zabezpečovací zařízení.

 

Usnesení č. 3/2014

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce, aby nechal zpracovat nabídky odborných společností do příštího zasedání zastupitelstva, kde dojde k porovnání nabídek a finální rozhodnutí pro instalaci zařízení.

Výsledek Hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 3/2014 bylo schváleno.

 

 1. Nová kancelář starosty

 

Předsedající seznámil s probíhajícími pracemi za účelem zřízení prostoru obecního úřadu
a obeznámil zastupitelstvo s předběžnými náklady celého plnění.

 

Usnesení č. 4/2014

Zastupitelstvo souhlasí s provedenými i zamýšlenými pracemi.

Výsledek Hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 4/2014 bylo schváleno.

 

 1. Organizační záležitosti

 

Předsedající seznámil zastupitelstvo se záměrem na  umístění připojení k internetu
do prostoru obecního úřadu. Záměrem by bylo pořízení routeru a připojení, a to pro využití fungování úřadu.

 

Usnesení č. 5/2014

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k zajištění nabídky od externích firem
do dalšího zasedání zastupitelstva.

Výsledek Hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 5/2014 bylo schváleno.

 

 1. Diskuze

 

Předsedající seznámil s průběhem předávání agendy pokladní, inventarizace majetku
a dokumentů k vedení úřadu starosty.

 

 1. Určení termínu dalšího zasedání zastupitelstva obce

 

Předsedající navrhl další termín veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdec
na 18. 12. 2014 v 17 hodin na obecním úřadě.

 

Usnesení č. 6/2014

Zastupitelstvo obce Hvozdec stanovuje další termín veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdec na 18. 12 .2014 v 17 hodin na obecním úřadě.

Výsledek Hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 6/2014 bylo schváleno.

 

 1. Odstranění překážejících větví z obecních komunikací

Člen zastupitelstva obce navrhl provedení odstranění větví nad obecními komunikacemi,
které zabraňují průjezdu aut a autobusu.

Usnesení č. 7/2014

Zastupitelstvo obce Hvozdec pověřuje ZO Miroslava Sládka zajištěním externí firmy pro provedení odklestění příslušných stromů a následným zadání práce.

Výsledek Hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 7/2014 bylo schváleno

 1. Příspěvek na pořádání dětské mikulášské zábavy

Předsedající navrhl udělení příspěvku na zajištění společenské akce - dětské mikulášské
nadílky v obci Hvozdec ve výši 2 000,- Kč.

Usnesení č. 8/2014

Zastupitelstvo obce Hvozdec pověřuje starostu předáním 2 000,- Kč organizátorům akce a dohledem nad hospodárnosti vynaložených finančních prostředků.

Výsledek Hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 8/2014 bylo schváleno


 

 1. Schvalováním rozpočtových změn

 

Z důvodu přípravy, schvalování a správného čerpání ročního rozpočtu obce navrhl
předsedající, aby rozpočtové změny ve výdajích do 100 000,- a v příjmech neomezeně, mohl schvalovat starosta obce.

 

Usnesení č. 9/2014

 Zastupitelstvo pověřuje starostu obce schvalováním rozpočtových změn – ve výdajích do výše 100 000,-kč a v příjmech neomezeně.

Výsledek Hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 9/2014 bylo schváleno


 

Závěr

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18:30 hodin.

 

Zápis byl vyhotoven dne: 19.11.2014


 


 

Zapisovatel: Michal Šimeček …..........................................

 

 

 

Ověřovatelé: Miroslav Sládek ...........................................

 

 

 

Marcela Vaňatová ...........................................

 

 

 

Starosta: František Svátek ...........................................

 

 

Zveřejněno na úřední desce a www stránkách obce  

                                                                                                                                                                                               24.11. 2014