Usnesení ZO

Zápis č. 3 z 15.1. 2015

ZÁPIS č. 3

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce

konaného na obecním úřadě od 19:00 hodin dne 15. ledna 2015

 

Přítomni:   František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin Vaněček, Miroslav Sládek, Michal Šimeček

 

Zahájení:

Starosta obce (předsedající) přivítal všechny přítomné a konstatoval, že zastupitelstvo jeusnášeníschopné a jmenoval zapisovatele zápisu – Michala Šimečka, ověřovatele zápisu MarceluVaňatovou a Miroslava Sládka.

Výsledek hlasování:         Pro 7              Proti 0                        Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.

Starosta seznámil s programem jednání:

1)      Schválení zápisu č. 2 ze zasedání zastupitelstva obce z 19. prosince 2014

2)      Zahájení - schválení programu jednání a kontrolou úkolů z minula

3)      Smlouva o zřízení věcného břemene E.ON

4)      Licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl - OSA

5)      Projednání návrhů k využívání služebního vozidla

6)      Projednání o změně zákona o třídění komunálního odpadu

7)      Žádost - příspěvek na pořádání dětského maškarního karnevalu

8)      Organizační záležitosti

9)      Diskuze

10)    Určení termínu dalšího zasedání zastupitelstva obce

11)    Závěr

 

Program byl doplněn o body:

  1. Návrh rozpočtového opatření č. 10/14
  2. Výše daně z nemovitosti
  3. Směrnice č. 1 – Zadávání veřejných zakázek
  4. Usnesení odkladu neznámý pachatel
  5. Nákup trezoru
  6. Rozbory vody
  7. Škola, Ples starostů

 

Program 1) Schválení zápisu č. 2 ze zasedání zastupitelstva obce z 19.12.2014

Předsedající (František Svátek) navrhl schválení zápisu z 2 zasedání z 19. prosince 2014.

 

Výsledek Hlasování:             Pro 7              Proti 0                        Zdrželi se 0

Nepřítomni 0

Usnesení bylo schváleno

Program 2) Schválení programu jednání 3. zastupitelstva

Výsledek Hlasování:             Pro 7              Proti 0                        Zdrželi se 0

Nepřítomni 0

Usnesení bylo schváleno.

 1. Smlouva o zřízení věcného břemene E.ON

Předsedající předložil smlouvu o zřízení věcného břemene společnosti E.ON na vklad na pozemek 3142/1 k.ú. Hvozdec u Lišova z důvodu vedení pro rodinný dům pana Zdeňka Lišky. (kopie smlouvy přiložena k zápisu)

 

Usnesení č. 1/2015

Zastupitelstvo schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene se společností E. ON ČR,
s. r. o.; č. 014330024773/001 záměr vkladu na pozemek 3142/1 k.ú. Hvozdec u Lišova.

Výsledek Hlasování:             Pro 7              Proti 0                        Zdrželi se 0

Nepřítomni 0

Usnesení č. 1/2015 bylo schváleno.

 

 1. Licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl - OSA

Předsedající předložil smlouvu o veřejném provozování hudebních děl s nutností zaplacení ročního poplatku ve výši 1 174,- Kč vč. DPH organizaci OSA kvůli reprodukci hudby na veřejném prostranství a v budově obecního úřadu a přilehlém objektu. (kopie přiložena k zápisu)

 

Usnesení č. 2/2015

Zastupitelstvo schválilo podepsání a uhrazení poplatku a pověřuje starostu podepsání smlouvy a zajištěním platby dle licenční smlouvy.

Výsledek Hlasování:             Pro 7              Proti 0                        Zdrželi se 0

Nepřítomni 0

Usnesení č. 2/2015 bylo schváleno.

 

 1. Projednání návrhů k využívání služebního vozidla

Předsedající vyzval k diskuzi za účelem využití služebního vozidla Renault Clio, zároveň předsedající uvedl, že pro využití výkonu funkce starosty nebude služební automobil využíván.

 

Usnesení č. 3/2015

Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že služební automobil nebude starostou obce využíván, a proto pověřuje starostu obce o vyvěšení výzvy se záměrem prodeje na úřední desku obce. Cenová hladina bude určena na základě průzkumu trhu, který provede starosta obce.

Výsledek Hlasování:             Pro 7              Proti 0                        Zdrželi se 0

Nepřítomni 0

Usnesení č. 3/2015 bylo schváleno.

 

 

 

 

 1. Projednání o změně zákona o třídění komunálního odpadu

Předsedající seznámil zastupitele s novinkami a s povinnostmi obce o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem a nová povinnost obce zajistit odběrné místa na biologické odpady a kovy). Současně navrhl o aktualizaci obecně závažné vyhlášky obce č. 1/2002 o stanovení systému shromažďování odpadu. Předsedající navrhl zřízení sběrného dvora na sběr kovu a sběr biologického odpadu (komunálního kompostování), aby obec nemusela navyšovat poplatky pro obyvatele. Způsob shromažďování, třídění, sběr, svoz a způsob stanoví obecně závažná vyhláška. Dále předsedající seznámil zastupitele s poplatky za komunální odpad za minulý rok, s cenami za odvoz společnosti Marius Pedersen a jejich zvýšení a potřebě provedení aktualizace obecně závažné vyhlášky o místních poplatcích
č. 1/2001. Předsedající vyzval zastupitele k diskuzi k možným změnám v oblasti výběru za svoz komunálního odpadu.

 

Usnesení č. 4/2015

Zastupitelstvo obce bere na vědomí o aktualizaci obecně závažné vyhlášky obce
č. 1/2002 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem a aktualizaci obecně závažné vyhlášky o místních poplatcích č. 1/2001 a jejím předložením zastupitelstvu obce.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí nutnost vytvoření sběrného místa pro kovový odpad a pověřuje starostu o návrh řešení dle zákonných povinností.

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce o návrh propočtu ceny za svoz komunálního a separovaného odpadu na rok 2016 a jeho předložení zastupitelstvu.

Výsledek Hlasování:             Pro 7              Proti 0                        Zdrželi se 0

Nepřítomni 0

Usnesení č. 4/2015 bylo schváleno.

 

 1. Žádost - příspěvek na pořádání dětského maškarního karnevalu

Předsedající informoval zastupitele se žádostí paní Petry Svátkové a Šárky Tisoňové
o příspěvek ve výši 3 000,- Kč na pořádání dětského maškarního karnevalu, který se bude konat v obci dne 21. února 2015 v kulturním domě Hvozdec 45 - objektu obecního úřadu Hvozdec. Žádost o příspěvek je součástí zápisu.

 

Usnesení č. 5/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje udělení příspěvku na pořádání dětského karnevalu ve výši 3 000,- Kč a pověřuje starostu obce o předání finančních prostředků a kontrolu hospodárnosti vyložených prostředků.

Výsledek Hlasování:             Pro 7              Proti 0                        Zdrželi se 0

Nepřítomni 0

Usnesení č. 5/2015 bylo schváleno.

 

 1. Organizační záležitosti

Předsedající informoval zastupitele s tím, že byly nahlášeny jména dětí, které v následujícím školním roce 2015/2016 půjdou k zápisu do první třídy do ZŠ Lišov.

Současně informoval zastupitele s možností účasti na plesu starostů 6. března 2015 a zároveň vyzval k nahlášení účasti.

Předsedající oznámil, že zabezpečovací systém bude namontován do konce ledna 2015.

Došlo k nákupu betonového - recyklátu a její navezení na pozemek č.parc. 3001/4 vedená jako ostatní komunikace, z důvodu zpevnění jejího povrchu. Žádost o pořízení recyklátu panem Janem Kavkou je přiložena k zápisu č. 2 z 19. prosince 2014.

 

Zastupitelstvo bere všechny záležitosti na vědomí.

Výsledek Hlasování:            Pro 7              Proti 0                        Zdrželi se 0

 

 1. Diskuze

Předsedající přednesl zastupitelům obce možné vyhlášky, které by bylo možné v obci ustanovit.

V rámci diskuze dále byly projednány body, týkající se možnosti oddělení prostorů v obecním úřadě, pořízení promítacího projektoru nebo nové televize, obecních brigád či kácení dřeva na obecních pozemcích.

 

 1. Určení termínu dalšího zasedání zastupitelstva obce

Předsedající navrhl další termín veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdec
na 17. 2. 2015 v 17 hodin na obecním úřadě.

 

Usnesení č. 6/2015

Zastupitelstvo obce Hvozdec stanovuje další termín veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdec na 17. 2. 2015 v 17 hodin na obecním úřadě.

Výsledek Hlasování:             Pro 7              Proti 0                        Zdrželi se 0

Usnesení č. 6/2015 bylo schváleno.

 

 1. Návrh rozpočtového opatření č. 10/14

Předsedající seznámil se schválením návrhu rozpočtového opatření č. 10/14, které bylo schváleno a je platné. (návrh přiložen k zápisu č. 10/14)

 

Usnesení č. 8/2015

Zastupitelstvo obce bere na vědomí schválení rozpočtového opatření č. 10/14.

Výsledek Hlasování:             Pro 7              Proti 0                        Zdrželi se 0

Usnesení č. 8/2015 bylo schváleno.

 

 1. Výše daně z nemovitosti

Předsedající konstatoval, že mu byla zaslána z FÚ informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2015 pro obec Hvozdec, a že výše daně z nemovitosti zůstala shodná jako v minulém roce, obecní rozpočet počítá se stávající výší daně z nemovitosti. Vyvěšeno na úřední desce a www stránkách obce. (Přiloženo k zápisu).

 

Usnesení č. 9/2015

Zastupitelstvo obce bere na vědomí shodnou výši daně z nemovitosti na katastru obce Hvozdec a pověřuje starostu obce s vyvěšením informace občanům na úřední desce
a www stránkách obce.

Výsledek Hlasování:             Pro 7              Proti 0                        Zdrželi se 0

Usnesení č. 9/2015 bylo schváleno.

 

 1. Směrnice  - Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Předsedající představil několik návrhů směrnic pro zadávání zakázek malého rozsahu na dodávky, služby a stavební práce a seznámil se zákonnou povinností jejího využívání.

 

Usnesení č. 10/2015

Zastupitelstvo obce na nejbližším zasedání ZO rozhodne, pro který návrh směrnice se rozhodlo o zadávání veřejných zakázek. Návrhy směrnic jsou součástí zápisu.

Výsledek Hlasování:             Pro 7              Proti 0                        Zdrželi se 0

Usnesení č. 10/2015 bylo schváleno.

 

 1. Usnesení odkladu neznámý pachatel

Předsedající seznámil zastupitele obce s vyšetřováním Policie ČR ohledně vloupání do objektu obecního úřadu, závěr vyšetřování je, že pachatel je neznámý. Zároveň došlo k provedení kontroly likvidátorem pojišťovny a dojde k výměně poškozeného okna – úhrada bude provedena příslušnou pojišťovnou. Zároveň došlo k předání seznamu zcizených a poškozených věcí likvidátoru pojišťovny. (usnesení přiloženo k zápisu)

 

Usnesení č. 11/2015

Zastupitelstvo obce bere na vědomí výsledek šetření Policie ČR a zároveň pověřuje starostu obce a Marcelu Vaňatovou k zajištění výměny okna a doložení dalších nezbytných dokladů pro úhradu pojistné události.

Výsledek Hlasování:             Pro 7              Proti 0                        Zdrželi se 0

Usnesení č. 11/2015 bylo schváleno.

 

 1. Nákup trezoru

Předsedající navrhl pořízení trezoru s certifikátem pro uchovávání důležitých dokumentů, financí a dražších obecních majetků, zároveň může být trezor využíván sborem
dobrovolných hasičů Hvozdec. Předsedající předložil tři cenové nabídky trhu a na
nejbližším zasedání ZO rozhodne o pořízení vybraného trezoru starostou obce.

Usnesení č. 12/2015

Zastupitelstvo obce bere na vědomí záměr pořízení trezoru s certifikátem a pověřuje starostu předložením cenových nabídek vybraného typu trezoru.

Výsledek Hlasování:             Pro 7              Proti 0                        Zdrželi se 0

Usnesení č. 12/2015 bylo schváleno

 1. Rozbory vody

Předsedající navrhl provedení rozboru užitkové vody z obou obecních vrtů.

Usnesení č. 13/2015

Zastupitelstvo obce bere na vědomí záměr provedení rozborů obecní užitkové vody
a pověřuje starostu obce zajištěním rozborů.

Výsledek Hlasování:             Pro 7              Proti 0                        Zdrželi se 0

Usnesení č. 13/2015 bylo schváleno

Závěr

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 21:30 hodin.

 

Zápis byl vyhotoven dne: 15.1.2015

 

 

Zapisovatel:                Michal Šimeček                    ….......................................       

 

 

 

Ověřovatelé:               Miroslav Sládek                        ...........................................

 

           

 

                                Marcla Vaňatová                     ...........................................

 

 

 

Starosta:                      František Svátek                       ...........................................

 

 

 

 

 Zveřejněno na úřední desce a www stránkách obce: 20. ledna 2015

  Sejmuto dne: 6. února 2015

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
dan-z-nemovitosti365028114.docx 604.8 Kb
rozpoctova-opatreni-c.-1014.pdf 151.2 Kb