Usnesení ZO

Zápis z ustavujícího zasedání ZO z 3.11. 2014

Zápis 
z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva obce Hvozdec konaného dne 3. listopadu 2014 od 17 hodin na obecním úřadě.

 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva 

 

Zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17 hodin dosavadním starostou obce Jindřichem Vaňatou („dále jako „předsedající“).

 

Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) ověřeno osvědčení
o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.

 

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst.
1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 24. října 2014, žádný návrh nebyl podán).

 

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

 

Navržený program:

 

1) Složení slibu zvolených členů zastupitelstva obce

2) Určení zapisovatele zápisů

3) Určení ověřovatelů zápisů

4) Volba starosty

5) Volba místostarosty

6) Stanovení odměn starosty

7) Stanovení odměn místostarosty

8) Volba předsedy finančního výboru

9) Volba předsedy kontrolního výboru

10) Stanovení odměn předsedů výborů

11) Stanovení odměn zastupitelů

12) Určení termínu dalšího zasedání zastupitelstva obce

13) Závěr

 

Usnesení č. 1

Program ustavujícího zasedání zastupitelstva byl schválen

Výsledek Hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

 

 

 

 

1) Složení slibu zvolených členů zastupitelstva obce

 

Slib členů obecního zastupitelstva přečetl p. Jindřich Vaňata, všichni zastupitelé potvrdili svůj slib slovem “slibuji“ a podepsali se na listinu pod textem znění slibu, přiloženo k zápisu (příloha č.2)

 

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

 

2) Určení zapisovatele zápisů

 

Předsedající navrhl určit zapisovatelem zápisů Mgr. Michala Šimečka.

 

Usnesení č. 2

Zastupitelstvo obce Hvozdec určuje zapisovatelem zápisu Mgr. Michal Šimečka.

Výsledek Hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

 

3) Určení ověřovatelů zápisů

 

Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu Miroslava Sládka a Marcelu Vaňatovou.

 

Usnesení č. 3

Zastupitelstvo obce Hvozdec určuje ověřovatele zápisu Miroslava Sládka a Marcelu Vaňatovou.

Výsledek Hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 2

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

 

4) Volba starosty

 

Zastupiteli byl navržen na funkci neuvolněného starosty pan František Svátek.

 

Usnesení č. 4

Zastupitelstvem obce Hvozdec byl zvolen starostou pan František Svátek.

Výsledek Hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

 

5) Volba místostarosty

 

Zastupiteli byl navržen na funkci neuvolněného místostarosty pan Václav Hořejší.

 

Usnesení č. 5

Zastupitelstvem obce Hvozdec byl zvolen místostarostou pan Václav Hořejší.

Výsledek Hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

 

6) Stanovení odměn starosty

 

Zastupitelstvo obce Hvozdec v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích navrhuje měsíční odměny za výkon neuvolněného starosty obce ve výši 4150,- Kč. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce starosty tj. 3. 11. 2014.

 

Usnesení č. 6

Zastupitelstvo obce Hvozdec v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví měsíční odměny za výkon neuvolněného starosty obce ve výši 4150,- Kč. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce starosty tj. 3. 11. 2014.

Výsledek Hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

 

7) Stanovení odměn místostarosty

 

Zastupitelstvo obce Hvozdec v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích navrhuje měsíční odměnu za výkon neuvolněného místostarosty obce ve výši 0,- Kč.

 

Usnesení č. 7

Zastupitelstvo obce Hvozdec v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví měsíční odměny za výkon neuvolněného místostarosty obce ve výši 0,- Kč.

Výsledek Hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

 

8) Volba předsedy finančního výboru

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci předsedy finančního výboru. Navržen byl Martin Vaněček, členové finančního výboru byli navrženi - paní Hana Vaňatová
a Ing. Monika Lexová.

 

Usnesení č. 8

Zastupitelstvo obce Hvozdec volí předsedou finančního výboru Martina Vaněčka a členy finančního výboru – pana Miroslava Sládka a paní Ing. Moniku Lexovou.

Výsledek Hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

 

9) Volba předsedy kontrolního výboru

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru. Navržena byla Marcela Vaňatová, členové kontrolního výboru byli navrženi – pan Luboš Hořejší
a pan Jan Kavka.

 

Usnesení č. 9

Zastupitelstvo obce Hvozdec volí předsedou kontrolního výboru Marcelu Vaňatovou a členy kontrolního výboru – pana Luboše Hořejšího a pana Jana Kavku.

Výsledek Hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

 

10) Stanovení odměn předsedů výborů

 

Zastupitelstvo obce Hvozdec v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích navrhuje měsíční odměnu za výkon předsedy finančního a předsedy kontrolního výboru obce ve výši 0,- Kč.

Usnesení č. 10

Zastupitelstvo obce Hvozdec v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcíchstanoví měsíční odměny za výkon předsedy finančního a předsedy kontrolního výboru obce
ve výši 0,- Kč.

Výsledek Hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 2

Usnesení č. 10 bylo schváleno.

 

11) Stanovení odměn zastupitelů

 

Zastupitelstvo obce Hvozdec v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích navrhuje měsíční odměnu za výkon neuvolněného zastupitele obce ve výši 0,- Kč.

 

Usnesení č. 11

Zastupitelstvo obce Hvozdec v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví měsíční odměny za výkon neuvolněného zastupitele ve výši 0,- Kč.

Výsledek Hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 11 bylo schváleno.

 

12) Určení termínu dalšího zasedání zastupitelstva obce

 

Předsedající navrhl další termín veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdec na 19.11.2014
v 17 hodin na obecním úřadě.

 

Usnesení č. 12

Zastupitelstvo obce Hvozdec stanovuje další termín veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdec na 19.11.2014 v 17 hodin na obecním úřadě.

Výsledek Hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 12 bylo schváleno.

 

13) Závěr

 

  1. Předsedající navrhl provedení drobných stavebních úprav v archivu obecního úřadu za účelem vzniku kanceláře starosty.

 

Usnesení č. 13

Zastupitelstvo obce Hvozdec souhlasí s provedením drobných stavebních prací v archivu obecního úřadu.

Výsledek Hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 13 bylo schváleno.

 

 

  1. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na obsazení funkce pokladní. Navržena byla Věra Nováková.

 

Usnesení č. 14

Zastupitelstvo obce Hvozdec stanovuje novou pokladní paní Věru Novákovou. Činnost nové pokladní bude zahájena po řádném předání kompletní agendy a dokumentů od předchozí pokladní.

Výsledek Hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 14 bylo schváleno.

 

  1. Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:00 hodin.

 

 

Přílohy zápisu:

  1. Prezenční listina

  2. Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce

  3. Zápis z ustavujícího zasedání konaného dne 3. 11. 2014

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 3.11.2014

 

 

Zapisovatel: Michal Šimeček

 

 

Ověřovatelé:   Miroslav Sládek dne ...........................................

 

                    Marcela Vaňatová dne ...........................................

 

Starosta: .     František Svátek dne ...........................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razítko obce:

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Usnesení z ustavujícího zasedání289584551.pdf 252.1 Kb