Úřední deska
Oznámení o konání 29. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje na čtvrtek 24. září 2020 od 10:00 hodin
O Z N Á M E N Í: Sběr nebezpečných, velkoobjemových odpadů a použitého a nepotřebného textilu

Sobota 19. 9. 2020 8:35 - 8:50 náves u váhy (kontejnery stanoviště č. 1)


Ministerstvo zemědělství Opatření obecné povahy

Příloha


KHS – Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích č. 1/2020 ze dne 27. července 2020
UPOZORNĚNÍ: Poplatky za vodu 2020
Opatření obecné povahy

I.
dočasně znovu zavádí ochranu vnitřních hranic České republiky podle čl. 25 odst. 1 Schengenského hraničního kodexu, a to v období od 26. května 2020 00:00 hod. do 13. června 2020 23:59 hod. na pozemní hranici se Spolkovou republikou Německo a Rakouskou republikou a vzdušné hranici.


Opatření obecné povahy
Schválený závěrečný účet obce Hvozdec za rok 2019 včetně Zprávy o výsledku přezkumu Obce Hvozdec za rok 2019

Přílohy:
Příloha č. 1 FIN 2-12 prosinec 2019
Příloha č. 2 Rozvaha prosinec 2019
Příloha č. 3 Výkaz zisku a ztrát prosinec 2019
Příloha č. 4 Příloha účetní závěrky prosinec 2019
Příloha č. 5 Výpočet poměrových ukazatelů
Příloha č. 6 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 obce Hvozdec
Příloha č. 7 Hodnotící zpráva obce Hvozdec za rok 2019
Příloha č. 8 Komentář k hodnotící zprávě obce Hvozdec za rok 2019


Vyhlášení nouzového stavu – co aktuálně platí

Přílohy:
Vyhlášení nouzového stavu – co aktuálně platí
Vládní usnesení související s bojem proti epidemii koronaviru
Předpisy během epidemie Corona pro cestovatele a pendlery
Informace týkající se cestování a přechodu hranic mezi Českou republikou a Rakouskem, platné od 24. dubna 2020
Harmonogram uvolňování podnikatelských činností, opatření ve školách a v sociálních službách – 24.4.2020


ODKAZ na stránky MVČR

sbírky zákonů


Finanční úřad V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2020

Přílohy:
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2020
Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2020
Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2020


Portál chcipomoct.cz - nabídka pomoci potřebným
M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í

chytrá karanténa


Rozhodnutí hejtmanky JčK č. 2/2020 ze dne 20.4.2020 o vyhlášení konce období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
Nařízení hejtmanky JčK č. 13/2020 ze dne 15. 4. 2020 o zrušení regulačního opatření v dopravě za nouzového stavu

ruším


MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - správní úřady
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Ministerstvo zemědělství
Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
kterým rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení § 29 odst. 1, § 31
odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona:

Tímto opatřením se ruší opatření obecné povahy, vydané Ministerstvem zemědělství
pod č. j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019, ve znění opatření obecné povahy
č. j. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019 a ve znění opatření obecné povahy
č. j. 63920/2019-MZE-16212 ze dne 6. 12. 2019.


Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021

Příloha:
Dětský očkovací kalendář hrazeného očkování v ČR platný k 1. 9. 2019


Ministerstvo životního prostředí: Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie

leták


Hasičský záchranný sbor ČR na svých webových stránkách
Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR k používání některých ochranných prostředků
Podpora seniorů v obci
Informace pro územní samosprávy - Ministerstvo financí
Informace

Informace Ministerstva zemědělství
Informace Ministerstva spravedlnosti


Informace k vyhlášení nouzového stavu
DESATERO jak přežít na (jiho)českých silnicích, aneb s humorem a Rudou Pivrnecem o vážných věcech
Schválený rozpočet Svazku obcí Lišovsko na rok 2020
I N F O R M A C E: k dani z nemovitých věcí

Nová osvobození od daně z pozemků od roku 2020
Příloha: leták


I N F O R M A C E: Nově sběr a svoz jedlých olejů a tuků přímo od vašich domovů

Svoz od 1. 2. 2020


POPLATKY NA ROK 2020

Známka na popelnici na rok 2020 k vyzvednutí na obecním úřade ve středu 22. 01. 2020 od 19:00 do 20:00 hodin.


Informace: Přechod na DVB-T2 je vynucenou změnou

Příloha: Termíny přechodu


KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ Odbor životního prostředí...Rozhodnutí čmelák
Informace E.ON Distribuce - týkající se ořezu případně odstranění dřevin v blízkosti nadzemního vedení distribuční soustavy
Chraňte domov i sebe - leták HZS
I N F O R M A C E: Kotlíkové dotace naposledy ve vašem kraji
Ministerstvo životního prostředí VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Odbor druhové ochrany

opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování
kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) při prevenci závažných škod
na rybářství a za účelem ochrany (jiných) volně žijících živočichů na
území Jihočeského kraje.
Přílohy:


Občan na úřadě

Jak se zachovat v různých životních situacích - manželství, registrované partnerství, matriky, rodná čísla, evidence obyvatel, trvalý pobyt, státní občanství ČR, zbraně a střelivo, lustrace, zprostředkování kontaktu


Osobní doklady

Užitečné informace o vydávání občanských průkazů a cestovních pasů


O Z N Á M E N Í o uložení zásilky, výzvy pro osoby s trvalým pobytem v sídle ohlašovny
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu na rok 2018 Obce Hvozdec - SO Lišovsko
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Hvozdec na roky 2018 - 2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Hvozdec - SO Lišovsko
Úřední deska - archiv změn