Úřední deska
Změna opatření obecné povahy-bobr Opatření obecné povahy č. 1/2015 (změna č. 1)

Změna opatření obecní povahy-bobr


Oznámení o konání 10. zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ve čtvrtek dne 19. 12. 2019 od 18:00 hodin
SO Lišovsko rozpočtové opatření č.7/2019
Informace: Přechod na DVB-T2 je vynucenou změnou

Příloha: Termíny přechodu


Rozpočtové opatření č. 11/2019
Zápis č. 9 z 26.11.2019
Návrh rozpočtu obce Hvozdec na rok 2020

Návrh rozpočtu na rok 2020 je sestaven jako schodkový. Rozdíl mezi příjmy a výdaji (schodek) bude kryt přebytkem finančních prostředků z minulých let.

Připomínky k návrhu rozpočtu obce Hvozdec mohou občané uplatnit buď písemně od jeho zveřejnění, nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce Hvozdec dne 19. 12. 2019, na kterém bude tento návrh projednán a po zapracování případných připomínek schválen.

Vyvěšeno na úřední a elektronické desce dne: 01. 12. 2019

Sejmuto dne:


Ministerstvo obrany vyvěšení návrhu opatření obecné povahy, kterým se zřizuje ochranné pásmo leteckého pozemního zařízení rádiolokátoru České Budějovice

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY


USNESENÍ dražební vyhlášku

Dražební jednání se koná
dne 21.01.2020 v 9:00 hod.
v sídle Exekutorského úřadu Písek, V Portyči 472, dražební místnost.


Návrh rozpočtu Svazek obcí Lišovsko na rok 2020

SO Lišovsko schválený rozpočet, očekávané, skutečné plnění rozpočtu roku 2019


POZVÁNKA: Poslední leč ve Zvíkově

v sobotu 16. 11. 2019 od 20:00 hodin


Obecně závazná vyhláška č. 1-2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ Odbor životního prostředí...Rozhodnutí čmelák
Informace E.ON Distribuce - týkající se ořezu případně odstranění dřevin v blízkosti nadzemního vedení distribuční soustavy
SO Lišovsko rozpočtové opatření č.4/2019
Ministerstvo zemědělství odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY


Chraňte domov i sebe - leták HZS
I N F O R M A C E: Kotlíkové dotace naposledy ve vašem kraji
Ministerstvo životního prostředí VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Odbor druhové ochrany

opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování
kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) při prevenci závažných škod
na rybářství a za účelem ochrany (jiných) volně žijících živočichů na
území Jihočeského kraje.
Přílohy:


Schválený Závěrečný účet SO Lišovsko za rok 2018 včetně Zprávy o výsledku přezkumu SO Lišovsko za rok 2018.
Schválený závěrečný účet obce Hvozdec za rok 2018 včetně Zprávy o výsledku přezkumu Obce Hvozdec za rok 2018
Občan na úřadě

Jak se zachovat v různých životních situacích - manželství, registrované partnerství, matriky, rodná čísla, evidence obyvatel, trvalý pobyt, státní občanství ČR, zbraně a střelivo, lustrace, zprostředkování kontaktu


Osobní doklady

Užitečné informace o vydávání občanských průkazů a cestovních pasů


Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Ministerstvo zemědělství Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy


Přehled zveřejnění dokumentů dle zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - rozpočet, závěrečný účet, rozpočtová opatření
I N F O R M A C E k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2019 pro obec Hvozdec
Vydání známky na popelnici na rok 2019 a vybírání poplatků za komunální odpad a psy v roce 2019
Informace o vybírání poplatcích v roce 2019 za komunální odpad, psy a vodu
O Z N Á M E N Í o zveřejnění schváleného rozpočtu obce Hvozdec na rok 2019
Schválený rozpočet obce Hvozdec na rok 2019

Rozpočet je schválen v členění u výdajů na paragrafy rozpočtové skladby (závazné ukazatele).
Příloha: doložka


O Z N Á M E N Í o uložení zásilky, výzvy pro osoby s trvalým pobytem v sídle ohlašovny
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu na rok 2018 Obce Hvozdec - SO Lišovsko
OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ: schválený rozpočet, schválený střednědobý výhled, schválená rozpočtová opatření a schválený závěrečný účet jsou elektronicky zveřejněny na stránkách obce ÚŘEDNÍ DESKA - ROZPOČET

Zákon č. 250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů


Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Hvozdec na roky 2018 - 2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Hvozdec - SO Lišovsko
Úřední deska - archiv změn