Úřední deska
Sbírka zákonů 138 - 142/2020

138. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 96/2018 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných
rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu
139. Vyhláška o poskytnutí služebního volna vojákům z povolání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii
v roce 2020
140. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
141. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
142. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření


Ministerstvo životního prostředí: Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie

leták


Sbírka zákonů 133-137/2020

133. Zákon o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
134. Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
135. Zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce
2019/2020
136. Zákon o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
137. Zákon o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu


Sbírka zákonů 129 - 132/2020

129. Zákon, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020
130. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
131. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
132. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření


Hasičský záchranný sbor ČR na svých webových stránkách
Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR k používání některých ochranných prostředků
Nařízení hejtmanky JčK č. 8/2020 ze dne 23. března 2020 o regulačním opatření v dopravě za nouzového stavu
Sbírka zákonů 109 - 128/2020

109. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
110. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
111. Usnesení vlády České republiky o zrušení usnesení vlády ze dne 18. března 2020 č. 249, o přijetí krizového opatření,
vyhlášeného pod č. 108/2020 Sb.
112. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
113. Zákon, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb.,
o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku
České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
114. Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
115. Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související
zákony
116. Zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním
117. Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a další související zákony
118. Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve
znění pozdějších předpisů, a zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci
rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů
119. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu
120. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 199/2018 Sb., o Technickém plánu přechodu zemského digitálního
televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2 (nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standard
DVB-T2)
121. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek
v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
122. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
123. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
124. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
125. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
126. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
127. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
128. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření


MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ doba pro seniory
POZOR změna v čase POJÍZDNÁ PRODEJNA Fine Food Academy

POJÍZDNÁ PRODEJNA Fine Food Academy, bude jezdit každou neděli po dobu nouzového režimu. Začínáme již tuto neděli 22.března v čase 11:50 - 12:30.
Pojízdná prodejna bude stát před budovou obecního úřadu.


Sbírka zákonů ČR 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 /2020

100. Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky,
2020–2026 III, FIX %
101. Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky,
2020–2026 III, CPI %
102. Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Fixní státní dluhopis České republiky,
2020–2026 III, 1,30 %
103. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 282/2013 Sb., o stanovení seznamu stanovených výrobků, podmínek,
za nichž lze uskutečnit jejich dovoz nebo přepravu, o stanovení některých podmínek pro určené výrobky, za
nichž lze uskutečnit jejich vývoz, a o stanovení náležitostí a vzorů žádostí o udělení povolení a povolení k vývozu
104. Nařízení vlády o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
105. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
106. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
107. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
108. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb uveřejněném
v částce 37/2020 Sb.


Sbírka zákonů ČR 96, 97, 98, 99,/2020

96. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
97. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
98. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
99. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 214, vyhlášeném pod
č. 84/2020 Sb., a v usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 220, vyhlášeném pod č. 90/2020 Sb.


Podpora seniorů v obci
Mimořádné opatření - Opatření obecné povahy

dočasně znovu zavádí ochranu vnitřních hranic České republiky
Příloha:
1) Místa určená k překračování vnitřních hranic České republiky
2) Další místa určená k překračování vnitřních hranic
3) Vzor potvrzení pro přeshraniční pracovníky
/Musterzertifikat für grenzüberschreitende Pendler


Informace pro územní samosprávy - Ministerstvo financí
Sbírka zákonů 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90/2020

83. Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie
České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
84. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
85. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
86. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
87. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
88. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
89. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
90. Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb
a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu


Informace

Informace Ministerstva zemědělství
Informace Ministerstva spravedlnosti


Informace k vyhlášení nouzového stavu
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

od 11. března 2020


Návrh závěrečného účtu obce Hvozdec za rok 2019

Přílohy:
Příloha č. 1 FIN 2-12 prosinec 2019
Příloha č. 2 Rozvaha prosinec 2019
Příloha č. 3 Výkaz zisku a ztrát prosinec 2019
Příloha č. 4 Příloha účetní závěrky prosinec 2019
Příloha č. 5 Výpočet poměrových ukazatelů
Příloha č. 6 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 obce Hvozdec


U P O Z O R N Ě N Í: Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů - ZRUŠENO
DESATERO jak přežít na (jiho)českých silnicích, aneb s humorem a Rudou Pivrnecem o vážných věcech
Schválený rozpočet Svazku obcí Lišovsko na rok 2020
I N F O R M A C E: k dani z nemovitých věcí

Nová osvobození od daně z pozemků od roku 2020
Příloha: leták


I N F O R M A C E: Nově sběr a svoz jedlých olejů a tuků přímo od vašich domovů

Svoz od 1. 2. 2020


POPLATKY NA ROK 2020

Známka na popelnici na rok 2020 k vyzvednutí na obecním úřade ve středu 22. 01. 2020 od 19:00 do 20:00 hodin.


Schválený rozpočet obce Hvozdec na rok 2020

Rozpočet obce Hvozdec na rok 2020 je schválen jako schodkový. Rozdíl mezi příjmy a výdaji (schodek) bude kryt přebytkem finančních prostředků z minulých let.


Informace: Přechod na DVB-T2 je vynucenou změnou

Příloha: Termíny přechodu


KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ Odbor životního prostředí...Rozhodnutí čmelák
Informace E.ON Distribuce - týkající se ořezu případně odstranění dřevin v blízkosti nadzemního vedení distribuční soustavy
Ministerstvo zemědělství odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY


Chraňte domov i sebe - leták HZS
I N F O R M A C E: Kotlíkové dotace naposledy ve vašem kraji
Ministerstvo životního prostředí VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Odbor druhové ochrany

opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování
kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) při prevenci závažných škod
na rybářství a za účelem ochrany (jiných) volně žijících živočichů na
území Jihočeského kraje.
Přílohy:


Schválený Závěrečný účet SO Lišovsko za rok 2018 včetně Zprávy o výsledku přezkumu SO Lišovsko za rok 2018.
Schválený závěrečný účet obce Hvozdec za rok 2018 včetně Zprávy o výsledku přezkumu Obce Hvozdec za rok 2018
Občan na úřadě

Jak se zachovat v různých životních situacích - manželství, registrované partnerství, matriky, rodná čísla, evidence obyvatel, trvalý pobyt, státní občanství ČR, zbraně a střelivo, lustrace, zprostředkování kontaktu


Osobní doklady

Užitečné informace o vydávání občanských průkazů a cestovních pasů


Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Ministerstvo zemědělství Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy


O Z N Á M E N Í o uložení zásilky, výzvy pro osoby s trvalým pobytem v sídle ohlašovny
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu na rok 2018 Obce Hvozdec - SO Lišovsko
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Hvozdec na roky 2018 - 2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Hvozdec - SO Lišovsko
Úřední deska - archiv změn