Úřední deska

UPOZORNĚNÍ: Poplatky za vodu 2020

UPOZORNĚNÍ

KDO NEZAPLATIL JEŠTĚ ZA VODU UHRAĎTE DO KONCE ČERVENCE

Kdo je povinen uhradit poplatek (odměna) za vodu výtažek ze smlouvy

V. Odměna a sankční plnění za prodlení

 

  1. Odběratel se zavazuje, že bude hradit dodavateli odměnu, a to ve výši vyjádřené způsobem uvedeným v této smlouvě.
  2. K úhradě odměny je povinen každý, kdo je v odběrném místě hlášen k trvalému pobytu podle jiného právního předpisu a dále ten, kdo se v odběrném místě zdržuje alespoň 100 dní v kalendářním roce (dále jen „poplatník“).
  3. Výše odměny je stanovena ve fixní výši na poplatníka, a to vždy na každý kalendářní rok.
  4. Výši odměny pak určuje zastupitelstvo obce ve formě usnesení, které musí být přijato nadpoloviční většinou všech zastupitelů. Takto přijaté rozhodnutí pak bude vyvěšeno na internetových stránkách obce a v písemné podobě bude dostupné na Obecním úřadu.
  5. Odběratel je povinen uhradit odměnu dodavateli, a to bezhotovostním převodem na účet č. 32621231/0100 nebo v hotovosti poté, co dojde k oznámení platby na úřední desce dodavatele, nejpozději však do 30.6. každého kalendářního roku.
  6. Dodavatel se zavazuje, že oznámí bez zbytečného prodlení změnu účtu, na kterou je zasílána odměna, a to zveřejněním na jeho internetových stránkách a vyvěšením na úřední desce.
  7. Je-li odběratel v prodlení s platbou odměny po dobu delší než 30 dní, je povinen uhradit dodavateli též úrok z prodlení.
  8. Je-li odběratel v prodlení s platbou odměny po dobu delší než 90 dní, je dodavatel oprávněn přerušit dodávky vody do odběrného místa odběratele.

Poplatek za odběr vody
Poplatek za odběr vody 500,-Kč/os./rok.
Chalupáři, kteří se zde nezdržují celý kalendářní rok 500,-Kč/objekt/rok.
__________________________________________________________________

Platba bankovním převodem

Poplatky lze, zaplatit osobně na obecním úřadě Hvozdec ve stanovený termín nebo také na účet obce č.: 32621231/0100 Komerční banka. V tomto případě, což je velmi důležité, pro převod použijeme variabilní symbol 3722 (komunální odpad), variabilní symbol 1341 (poplatek ze psů), variabilní symbol 2310 (voda), specifický symbol číslo domu a do zprávy pro příjemce uvést jméno poplatníka, aby se dala platba identifikovat. Do poznámky můžeme, pro lepší přehlednost, uvést jména členů rodiny, za které je placeno.                                                                
 

Poplatek za odběr vody
je možné zaplatit i bezhotovostně na účet číslo 32621231 /0100 KB
Variabilní symbol: 2310 voda
Specifický symbol: číslo domu
Splatnost od 1. 4. 2019 do 30. 6. 2019

Pokud budete mít, vážení spoluobčané, další otázky na toto (i na jiné téma) volejte na mobilní číslo 

777 359 790.

 

 

                                                                                                    František Svátek  
                                                                                                                                    starosta